Adults-1

Three senior women smile to reveal their dental implants